10 ലക്ഷത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രം കാണുന്ന രോഗം എന്നിട്ടും തളരാതെ മുന്നേറുന്ന ഈ യുവാവ് നിങ്ങൾ അറിയണം !

10 ലക്ഷത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രം കാണുന്ന രോഗം എന്നിട്ടും തളരാതെ മുന്നേറുന്ന ഈ യുവാവ് നിങ്ങൾ അറിയണം !മുഖ കുരുവും മുടി കൊഴിയാല്‍ എല്ലാം ഒട്ടേറെ പേരെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ്.എന്നാല്‍ അവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ചിരിച്ചു മുന്നേറുകയാണ് പ്രഭുലാല്‍ എന്ന ഈ യുവാവ്.സുനില്‍ കെ സുധീര്‍ എന്ന ഈ യുവാവ് പങ്കു വെച്ച കുറിപ്പിലാണ് പ്രഭു ലാല്‍ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് തുറന്നു എഴുതിയത്.ഇപ്പോള്‍ തന്നെ മുഖത്തിന്റെ 70 ശതമാനവും പടര്‍ന്ന മറുകുമായിട്ടാണ് ഏറെ ആത്മ വിശ്യാസത്തോടെ പ്രഭു ലാല്‍ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്.10 ലക്ഷത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രം കാണുന്ന രോഗം എന്നിട്ടും തളരാതെ മുന്നേറുന്ന ഈ യുവാവ് നിങ്ങൾ അറിയണം !10 ലക്ഷത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രം കാണുന്ന രോഗം എന്നിട്ടും തളരാതെ മുന്നേറുന്ന ഈ യുവാവ് നിങ്ങൾ അറിയണം !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *