മോഹന്‍വൈദ്യരുടെ ഇരയായ നന്ദുമഹാദേവയുടെ അനുഭവം

മോഹന്‍വൈദ്യരുടെ ഇരയായ നന്ദുമഹാദേവയുടെ അനുഭവം.മോഹന്‍ വൈദ്യര്‍ അദ്ധേഹത്തെ അറിയാത്തവര്‍ ചുരുക്കം ആയിരിക്കും.പലരുടെയും രോഗത്തിന് ഭേദം നല്കാന്‍ അദ്ധേഹത്തിന്റെ മരുന്നിനു ആയിട്ടുണ്ട്.ഇന്ന് അദ്ദേഹം ചികിത്സ നടത്തിയ ഒരു രോഗിയുടെ അനുഭവമാണു പറയുന്നത്.മോഹന്‍വൈദ്യരുടെ ചികിത്സ തട്ടിപ്പാണെന്നും, വന്‍ കച്ചവടമാണ് ചികിത്സയുടെ മറവില്‍ നടക്കുന്നതെന്നും ക്യാന്‍സര്‍ രോഗബാധിതനായ നന്ദുമഹാദേവ. ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് താന്‍ മോഹന്‍വൈദ്യരുടെ പിടിയില്‍ നിന്നും രക്ഷപെട്ടതെന്നും നന്ദു.ഇത് പോലെ അനുഭവം ഉള്ളവര്‍ പലരും നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും.മോഹന്‍വൈദ്യരുടെ ഇരയായ നന്ദുമഹാദേവയുടെ അനുഭവം.മോഹന്‍വൈദ്യരുടെ ഇരയായ നന്ദുമഹാദേവയുടെ അനുഭവം.മോഹന്‍വൈദ്യരുടെ ഇരയായ നന്ദുമഹാദേവയുടെ അനുഭവം.മോഹന്‍വൈദ്യരുടെ ഇരയായ നന്ദുമഹാദേവയുടെ അനുഭവം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *