ലക്ഷങ്ങള്‍ ചെലവുവരുന്ന തൊണ്ടയിലെ ക്യാന്‍സറിനു വെറും അമ്പതു രൂപക്ക് ചികിത്സ ചെയ്തു ഡോക്ടർ

ലക്ഷങ്ങള്‍ വരുന്ന തൊണ്ടയിലെ ക്യാന്‍സര്‍ ചികിത്സ വെറും അമ്പതു രൂപക്ക് ചെയ്തു ഡോക്ടര്‍ തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസർ മൂലം പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ പുതിയ മേഖലകളാണ്. ഇത് പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നേരിട്ട് വളർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്രണം നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തെറ്റ്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തുവിനെ പല അവയവങ്ങളേയും ബാധിയ്ക്കുന്നവയാണ്.

ഓരോ അവയങ്ങള്‍ക്കും ഇത് വ്യത്യസ്ത തരം പ്രശ്‌നങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടാക്കുക.തൊണ്ടയിലെ ക്യാന്‍സറും ഇത്തരത്തില്‍ ഒന്നു തന്നെയാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും തൊണ്ടവേദയ്ക്കും കാരണം ആവുന്നു ഡോക്ടര്‍ ചെയ്തത് അറിയണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *